โปรแกรมการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
เลขที่บัตรประชาชน
รหัสผ่าน
     

เนื่องจากลองใช้งาน Browser ตัวอื่น เช่น Mozilla Firefox,Google Chrome พอรันโปรแกรมแล้วฟังก์ชั่นบางตัวยังไม่ทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้ผลที่ได้ผิดพลาด จึงให้ใช้ Internet Explorer เปิดทำงานก่อน แล้วจะตรวจสอบให้นะครับ...